Presto Plus ve Presto Plus MM – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesindeki Değişikliklere İlişkin Doküman

Ref. No  :  2022/02/274
Tarih      :  10.02.2022
Sürüm   :  PrestoPlus 2.03.04.007, PrestoPlus Müşavir 2.03.68.008

 

Bilindiği üzere, 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin usul ve esaslar 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Söz konusu değişikliğe istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 01.02.2022 tarihi itibariyle (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için) yeni düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu yasal düzenlemelere istinaden Presto Plus ve Presto Plus Müşavir ürünlerinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yapılan değişiklikler aşağıda anlatılmıştır.

 

Vergiye Tabi İşlemler Sekmesi

blank

 

Ödeme tür kodu seçeneklerine aşağıdaki kodlar eklenmiştir:

104 no.lu kod, “Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplara yürütülen faizler (GVK Geç. Md. 67/4)”
105 no.lu kod, ” Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplarına yürütülen faizler (GVK Geç. Md. 67/4)”
106 no.lu kod, “Kur korumalı katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarına yürütülen faizler (GVK Geç. Md. 67/4)”
107 no.lu kod, “Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarına yürütülen faizler (GVK Geç. Md. 67/4)”
108 no.lu kod, “Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılım hesaplarına yürütülen faizler (GVK Geç. Md. 67/4)”,
149 no.lu kod, “Sosyal İçerik Üreticiliğinde Kazanç İstisnası Kapsamında Yapılan Ödemeler (GVK mükerrer 20/B)”,
150 no.lu kod,” Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Kapsamında Yapılan Ödemeler (GVK mükerrer 20/B)”

 

“Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosunun altında yer alan aşağıdaki alanlar kaldırılmıştır.

 • Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı
 • Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın GVK Gec. 80. Md. Terkin Edilen Tutarı
 • 4447 Sayılı Kanunun Geçici 21. Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutarı
 • “Mahsup Edilen Vergiler” bölümünde yer alan; “Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir
  Vergisi” satırı kaldırılmıştır.

 

Vergi Bildirimleri Sekmesi

“Çalıştırılan İşçi Sayısı” tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

blank

 

 • Vergi beyanını aylık olarak doldurup gönderecek mükelleflerin, yukarıdaki tabloda bulunan 1. Ay-Asgari Ücretli/1. Ay-Diğer Ücretli satırlarını doldurmaları gerekmektedir.
 • Vergi beyanını üç aylık olarak yapma hakkı bulunan mükelleflerin, yukarıdaki tabloda bulunan “Çalışan Bilgisi” sütununda yer alan ücretlerle ilgili satırları doldurmaları gerekmektedir.
 • Asgari Ücret İstisna GV Tutarı Toplamı alanına, ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna tutar toplamı (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için en fazla 638,01 TL*işçi sayısı) yazılacaktır.
 • Gelir Vergisi Kesintisi Toplamı alanına, ilgili aydaki vergi dışı tutulan tutar düşüldükten sonra kalan, ücretlerden kesilen gelir vergisi toplamı yazılacaktır. 4/6
 • Asgari Ücret İstisna DV Tutarı Toplamı alanına, ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna damga vergisi tutar toplamı (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için en fazla 37,98 TL*işçi sayısı) yazılacaktır.
 • Damga Vergisi Kesintisi Toplamı alanına, ilgili aydaki istisna damga vergisi düşüldükten sonra kalan, ücretlerden kesilen damga vergisi toplamı yazılacaktır.
 • “Tahsilatı Yapılmış Kaldırılan Vergiler” tablosu kaldırılmıştır.
 • Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar tablosuna bağlantılı olan “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim Tebliğ Tipi” ve “Teşvikten Yararlanma Tarihi” satırları kaldırılmıştır.

Bu ekrandaki “Hesapla” tuşuna basıldığında “SGK Bildirimleri” sekmesinde girilmiş olan verilerden çalışanlara ait bilgiler otomatik doldurulur. “SGK Bildirimleri” sekmesindeki Hak Edilen Ücret / Prim Ödeme Günü değeri günlük asgari ücret kadar ya da aşağısında ise asgari ücretli personel olarak , bu değer günlük asgari ücretin üzerinde ise diğer ücretli personel olarak değerlendirilir.

 

SGK Bildirimleri Sekmesi

blank

 

 • “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosunda yer alan “Asgari Geçim İndirimi” sütunu kaldırılmıştır.
 • Hesaplanan Gelir Vergisi, Asgari Ücret İstisna GV Tutarı, Asgari Ücret İstisna GV Tutarı ve Damga Vergisi Kesintisi alanları eklenmiştir. Hesaplanan Gelir Vergisi alanı ilgili ayda vergi dışı tutulan tutar dahil tutarı içermelidir.
 • “Asgari Ücret İstisna GV Tutarı” ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna tutar toplamı (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için en fazla 638,01 TL) içermelidir.
 • “Hesaplanan Gelir Vergisi” tutarı, ilgili ayda vergi dışı tutulan tutardan (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için 638,01 TL’den) küçükse, “Asgari Ücret İstisna GV Tutarı” alanına “Hesaplanan Gelir Vergisi” tutarı yazılmalıdır. Bu durumda Gelir Vergisi Kesintisi olmayacağından bu alana “0” (sıfır) yazılmalıdır.
 • Asgari Ücret İstisna DV Tutarı Toplamı alanına, ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna damga vergisi tutarı (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için en fazla 37,98 TL) yazılacaktır.
  Damga Vergisi Kesintisi alanına, ilgili aydaki istisna damga vergisi düşüldükten sonra kalan, ücretlerden kesilen damga vergisi yazılacaktır.

 

Ekler:

Gelir Vergisi Kanunun Geçici 72 nci Maddesi Kapsamında Yapılan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim:

 • “Asgari Geçim İndirimi Tutarı” sütunu kaldırılmıştır.
 • Gelir Vergisi Kanunun Geçici 72 nci Maddesi Kapsamında Yapılan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim: “Hesaplanan Gelir Vergisi” sütunu “Kesilen Gelir Vergisi*” olarak değiştirilmiştir.
 • “İade Edilecek Gelir Vergisi” sütunu “İadeye Konu Gelir Vergisi” olarak değiştirilmiştir

Yurtdışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim Uygulamasına İlişkin Bildirim (G.V.K. Madde 33):

 • “Hesaplanan Gelir Vergisi” sütunu “Kesilen Gelir Vergisi**” olarak değiştirilmiştir.
 • “Hesaplanan AGİ” sütunu kaldırılmıştır.
 • “AGİ Sonrası Kalan Tutar” sütunu kaldırılmıştır.

4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim:

 • “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler” tablosuna “Adı Soyadı” sütunu eklenmiştir.
 • “Mahsup Edilebilecek Asgari Geçim İndirimi” sütunu dipnotuyla birlikte kaldırılmıştır.

Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim:

 • “Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” tablosuna “Adı Soyadı” sütunu eklenmiştir.
 • “Mahsup Edilebilecek Asgari Geçim İndirimi” sütunu kaldırılmıştır.
 • “Asgari Geçim İndiriminin Mahsubu Sonrası Vergi Tutarı” sütunu kaldırılmıştır.

Ekler bölümünden aşağıdaki tablolar kaldırılmıştır:

 • İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim Tablosu,
 • GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Bildirim Tablosu,
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (06.06.2008 Öncesi) Tablosu,
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (06.06.2008 Sonrası) Tablosu.

Bize Ulaşın

Bize İletmek İstedikleriniz İçin...