Gusto ERP – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesindeki Değişikliklere İlişkin Doküman

Tarih      :  10.02.2022
Sürüm   :  Gusto 4.04.35.005

 

22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin usul ve esaslar 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Söz konusu değişikliğe istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 01.02.2022 tarihi itibariyle (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için) aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

Vergiye Tabi İşlemler Sekmesi

blank

 

 • “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosunda “Ödemelerin Tür Kodu” 011- Asgari ücret seçildiğinde “Gayri Safi Tutarı” alanına toplam tutar, “Vergi Kesinti Tutarı” alanına ise sıfır (0) yazılacaktır.

 

“Ödemelerin Tür Kodu” içeriğine aşağıdaki kodlar eklenmiştir:

104 no.lu kod, “Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplara yürütülen faizler (GVK Geç. Md. 67/4)”

105 no.lu kod, ” Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplarına yürütülen faizler (GVK Geç. Md. 67/4)”

106 no.lu kod, “Kur korumalı katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarına yürütülen faizler (GVK Geç. Md. 67/4)”


107 no.lu kod,
“Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarına yürütülen faizler (GVK Geç. Md. 67/4)”

108 no.lu kod, “Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılım hesaplarına yürütülen faizler (GVK Geç. Md. 67/4)”,

149 no.lu kod, “Sosyal İçerik Üreticiliğinde Kazanç İstisnası Kapsamında Yapılan Ödemeler (GVK mükerrer 20/B)”,

150 no.lu kod,” Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Kapsamında Yapılan Ödemeler (GVK mükerrer 20/B)”

 

“Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosunun altında yer alan;

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı, Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın GVK Gec. 80. Md. Terkin Edilen Tutarı, 4447 Sayılı Kanunun Geçici 21. Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutarı satırları kaldırılmıştır.

Mahsup Edilen Vergiler” bölümünde yer alan;

“Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi” satırı kaldırılmıştır.

 

Vergi Bildirimleri Sekmesi

“Çalıştırılan İşçi Sayısı” tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

blank

 

 • Vergi beyanını aylık olarak doldurup gönderecek mükelleflerin, yukarıdaki tabloda bulunan 1. Ay-Asgari Ücretli/1. Ay-Diğer Ücretli satırlarını doldurmaları gerekmektedir.
 • Vergi beyanını üç aylık olarak yapma hakkı bulunan mükelleflerin, yukarıdaki tabloda bulunan “Çalışan Bilgisi” sütununda yer alan ücretlerle ilgili satırları doldurmaları gerekmektedir.
 • Asgari Ücret İstisna GV Tutarı Toplamı alanına, ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna tutar toplamı (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için en fazla 638,01 TL*işçi sayısı) yazılacaktır.
 • Gelir Vergisi Kesintisi Toplamı alanına, ilgili aydaki vergi dışı tutulan tutar düşüldükten sonra kalan, ücretlerden kesilen gelir vergisi toplamı yazılacaktır.
 • Asgari Ücret İstisna DV Tutarı Toplamı alanına, ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna damga vergisi tutar toplamı (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için en fazla 37,98 TL*işçi sayısı) yazılacaktır.
 • Damga Vergisi Kesintisi Toplamı alanına, ilgili aydaki istisna damga vergisi düşüldükten sonra kalan, ücretlerden kesilen damga vergisi toplamı yazılacaktır.
 • “Tahsilatı Yapılmış Kaldırılan Vergiler” tablosu kaldırılmıştır.
 • Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar tablosuna bağlantılı olan “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim Tebliğ Tipi” ve “Teşvikten Yararlanma Tarihi” satırları kaldırılmıştır.

 

SGK Bildirimleri Sekmesi

blank

 

 • “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosunda yer alan “Asgari Geçim İndirimi” sütunu kaldırılmıştır.
 • Hesaplanan Gelir Vergisi, Asgari Ücret İstisna GV Tutarı, Asgari Ücret İstisna GV Tutarı ve Damga Vergisi Kesintisi alanları eklenmiştir.
 • Hesaplanan Gelir Vergisi alanı ilgili ayda vergi dışı tutulan tutar dahil tutarı içermelidir.
 • “Asgari Ücret İstisna GV Tutarı” ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna tutar toplamı (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için en fazla 638,01 TL) içermelidir. “Hesaplanan Gelir Vergisi” tutarı, ilgili ayda vergi dışı tutulan tutardan (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için 638,01 TL’den) küçükse, “Asgari Ücret İstisna GV Tutarı” alanına “Hesaplanan Gelir Vergisi” tutarı yazılmalıdır. Bu durumda Gelir Vergisi Kesintisi olmayacağından bu alana “0” (sıfır) yazılmalıdır.
 • Asgari Ücret İstisna DV Tutarı Toplamı alanına, ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna damga vergisi tutarı (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için en fazla 37,98 TL) yazılacaktır.
 • Damga Vergisi Kesintisi alanına, ilgili aydaki istisna damga vergisi düşüldükten sonra kalan, ücretlerden kesilen damga vergisi yazılacaktır.

 

Ekler:

Gelir Vergisi Kanunun Geçici 72 nci Maddesi Kapsamında Yapılan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim:

 

blank

 

 • “Hesaplanan Gelir Vergisi” sütunu “Kesilen Gelir Vergisi*” olarak değiştirilmiş olup (* 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent kapsamında istisna uygulandıktan sonra kalan gelir vergisi tutarı yazılacaktır.) dipnotu eklenmiştir.
 • “Asgari Geçim İndirimi Tutarı” sütunu kaldırılmıştır.
 • “İade Edilecek Gelir Vergisi” sütunu “İadeye Konu Gelir Vergisi” olarak değiştirilmiştir.

Yurtdışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim Uygulamasına İlişkin Bildirim (G.V.K. Madde 33):

blank

 

 • “Hesaplanan Gelir Vergisi” sütunu “Kesilen Gelir Vergisi**” olarak değiştirilerek (**193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18 ) numaralı bent kapsamında istisna uygulandıktan sonra kalan gelir vergisi tutarı yazılacaktır.) dipnotu eklenmiştir.
 • “Hesaplanan AGİ(**)” sütunu (**265 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hükümler dikkate alınarak ve AGİ yer alan tutarlar yazılacaktır.) dip notuyla birlikte kaldırılmıştır.
 • “AGİ Sonrası Kalan Tutar” sütunu kaldırılmıştır.
 • “İndirime konu Olacak tutar****” sütunu ile ilgili ((****) Bu sütuna, kesilen gelir vergisi; asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden düşük ise bu tutar, yüksek ise asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi (indirilebilecek azami tutar sütunundaki) tutarı yazılacaktır.) dipnotu eklenmiştir.

4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim:

blank

 

 • “Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler” tablosuna “Adı Soyadı” sütunu eklenmiştir.
 • “Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyeti Kapsamında Çalışmaya İlişkin Hesaplanan Vergi Tutarı” sütunu “Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyeti Kapsamında Çalışmaya İlişkin Kesilen Vergi Tutarı (Terkin edilecek Vergi Tutarı)(***)” ve dipnotu ((***)193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18 ) numaralı bent kapsamında istisna uygulandıktan sonra kalan gelir vergisi (Çalışanın teşvik kapsamında olmayan ücretinin bulunması halinde ise toplam verginin, teşvik kapsamındaki çalışmaya isabet eden kısmı) buraya yazılacaktır ) değiştirilmiştir.
 • “Mahsup Edilebilecek Asgari Geçim İndirimi (***)” sütunu dipnotuyla birlikte kaldırılmıştır.

Kültür Yatırım ve Girişimlerine İlişkin Bildirim:

blank

 

 1. Kültür Yatırım Belgesi:
 • “Gelir Vergisi Matrahı” sütunu eklenmiştir.
 • “Hesaplanan Gelir Vergi ” sütunu “Kesilen Gelir Vergisi (*)” olarak değiştirilmiş olup ((*):193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18 ) numaralı bent kapsamında istisna uygulandıktan sonra kalan gelir vergisi tutarı buraya yazılacaktır.) dipnotu eklenmiştir.
 • “Terkin Edilecek Azami Tutar(*)” sütunu “Terkin Edilecek Tutar” olarak değiştirilmiştir.
 • “Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi **” ve “Asgari Geçim İndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan Tutar” sütunları kaldırılmıştır.
 • “Terkin Edilecek Tutar” sütunu dip notuyla birlikte kaldırılmıştır.
 1. Kültür Girişim Belgesi:
 • “Gelir Vergisi Matrahı” sütunu eklenmiştir.
 • “Hesaplanan Gelir Vergi ” sütunu “Kesilen Gelir Vergisi (*)” olarak değiştirilerek ((*):193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18 ) numaralı bentkapsamında istisna uygulandıktan sonra kalan gelir vergisi tutarı buraya yazılacaktır.) dipnotu eklenmiştir.
 • “Terkin Edilecek Azami Tutar(*)” sütunu “Terkin Edilecek Tutar” olarak değiştirilmiştir.
 • “Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi **” ve “Asgari Geçim İndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan Tutar” sütunları kaldırılmıştır.
 • “Terkin Edilecek Tutar” sütunu dipnotuyla birlikte kaldırılmıştır.

Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim:

blank

 

 • “Ücret Tutarı” sütunu “Brüt Ücret Tutarı” olarak değiştirilmiştir.
 • “Hesaplanan Gelir Vergisi ” sütunu “Kesilen Gelir Vergisi (Tecil Edilecek Tutar)(*)” olarak değiştirilmiş olup (*193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18 ) numaralı bent kapsamında istisna uygulandıktan sonra kalan gelir vergisi tutarı buraya yazılacak olup, bu tutar Muhtasar Beyannamenin Tablo-1 Matrah ve Vergi Bildirimi Tablosuna ve TABLO-2 “Tahakkuka Esas İcmal Cetveli” bölümünün 3/b “Tecil Edilecek Tutar” satırına aktarılacaktır.) dipnotu eklenmiştir.
 • “Asgari Geçim İndirimi (f)(*)” sütunu dip notuyla birlikte kaldırılmıştır.
 • “Gelir Vergisi İstisnası Tutarı (Tecil Edilecek Tutar)” sütunu dipnotuyla birlikte kaldırılmıştır.

Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim:

blank

 

 • “Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” tablosuna “Adı Soyadı” sütunu eklenmiştir.
 • Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyeti Kapsamında Çalışmaya İlişkin Hesaplanan Vergi Tutarı ” sütunu “Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım Faaliyeti Kapsamında Çalışmaya İlişkin Kesilen Vergi Tutarı (***)” olarak değiştirilerek (***193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18 ) numaralı bent kapsamında istisna uygulandıktan sonra kalan gelir vergisi (Çalışanın teşvik kapsamında olmayan ücretinin bulunması halinde ise toplam verginin teşvik kapsamındaki çalışmaya isabet eden kısmı) buraya yazılacaktır) dipnotu eklenmiştir.
 • “Mahsup Edilebilecek Asgari Geçim İndirimi (***)” sütunu dipnotuyla birlikte kaldırılmıştır.
 • “Asgari Geçim İndiriminin Mahsubu Sonrası Vergi Tutarı” sütunu kaldırılmıştır.
 • “Terkin Edilecek Tutar(****)” sütununa ait dipnotu ((****) Bu satırlar toplamı muhtasar beyannamenin vergiye tabi işlemler bölümünde yer alan “Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Sayılı Kanunun Gereği Terkin Edilen Tutarı” bölümüne aktarılacaktır.) şeklinde değiştirilmiştir.

Ekler bölümünden aşağıdaki tablolar kaldırılmıştır:

 • Teşvik tutarı asgari ücret üzerindeki vergi yükü kadar olması nedeniyle, bir kısım vergi teşviklerinin uygulanabilirliği kalmadığından aşağıda isimleri yer alan tablolar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri eklerinden kaldırılmıştır.
 • İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim Tablosu,
 • GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Bildirim Tablosu,
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (06.06.2008 Öncesi) Tablosu,
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (06.06.2008 Sonrası) Tablosu.

Bize Ulaşın

Bize İletmek İstedikleriniz İçin...